pm-market-logo-white-horizontal

PM-MARKET / REGULAMIN

POJEMNIKI METALOWE

Zapoznaj się z naszym regulaminem, który określa zasady korzystania z naszego sklepu internetowego. Dowiedz się o warunkach zakupów, odpowiedzialności oraz prawach i obowiązkach klienta.

PRZECZYTAJ JUŻ TERAZ!

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.pm-market.pl. Operatorem sklepu jest WIM Michał Olejarz z siedzibą w Warszawie. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma WIM Michał Olejarz zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.pm-market.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Operator sklepu pm-market.pl: 
WIM Michał Olejarz

Ul. Przy Lasku 6/56, 01-424 Warszawa
NIP: 6572571770
REGON: 147187987
tel. kom.: +48 535 259 334
kontakt@pojemniki-metalowe.com

 1. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej pm-market.pl prowadzona jest przez WIM Michał Olejarz
 2. Kontakt z operatorem Serwisu jest możliwy:
  • za pośrednictwem telefonu, pod numerem tel. kom.: +48 535 259 334
  • mailowo na adres: kontakt@pojemniki-metalowe.com
 3. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie na produkty znajdujące się na magazynie po godzinie 10:30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się następnego dnia roboczego.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym pm-market.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym pm-market.pl są podane w złotych polskich i przedstawione są w cenach netto. Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia w wartościach brutto.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 9. Do ceny każdego produktu zostaną doliczone koszty przesyłki. Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.
 10. Sklep pm-market.pl zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk – zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ) – brak informacji o: Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

 1. Każdy Klient/Konsument zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy pm-market.pl oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem strony www odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy pm-market.pl i zawarcia Umowy sprzedaży Klient/Konsument zobowiązany jest wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi/Konsumentowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz wysłać prawidłowo wypełniony formularz zamówienia, udostępniony przez pm-market.pl na stronach sklepu internetowego.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta/Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – Klient/Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi/Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta/Konsument korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie i płatność”.
 9. Wysłanie przez Klienta/Konsument Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WIM Michał Olejarz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Klient/Konsument otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta/Konsumenta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Wszelki dane cyfrowe, w tym adresy, telefon i dane osobowe podmiotów składających zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego będą przechowywane przez WIM Michał Olejarz na odpowiednio chronionych przed dostępem i zmianą przez osoby trzecie trwałych nośnikach na dyskach twardych/serwerach – przez czas odpowiedni do celów, jakim te dane służą.
 12. Po złożeniu zamówienia nie można dokonać anulowania tej czynności, jeśli towar został już wysłany.
 13. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie ceny muszą być uzgadnianie przez telefon lub drogą mailową za porozumieniem dwóch stron.
 1. Klient/Konsument zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty odpowiadającej cenie zakupu niezwłocznie po złożeniu zamówienia na rachunek bankowy:
  • WIM Michał Olejarz
  • mBank 38 1140 2004 0000 3002 8121 3058
 2. Klient może wybrać jeden ze sposobów płatności:
  • płatność za pobraniem
  • standardowy przelew
  • przelew online poprzez system Przelewy24
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest Faktura VAT wystawiona na podstawie danych podanych przy zamówieniu.
 4. Kupujący w treści zamówienia powinien wskazać dodatkowe informacje, w szczególności numeru NIP kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 5. Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego pm-market.pl są w ciągłej sprzedaży. Zamówienia realizowane są codziennie w dni robocze do godz. 15.00, po potwierdzeniu płatności na koncie bankowym WIM Michał Olejarz.
 2. Termin realizacji zamówień dla produktów dostępnych na magazynie to 1-3 dni. Produkty niedostępne od ręki na magazynie będą wysyłane w terminie dłuższym, o którym klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.
 3. W przypadku realizacji większych zamówień, sklep internetowy pm-market.pl jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem/Konsumentem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia lub do realizacji takiego zamówienia etapowo.
 4. Nieprawidłowo wypełnione lub nie potwierdzone formularze zamówienia nie będą realizowane.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
 7. Zamówiony towar dostarczony jest za pomocą firm kurierskich, spedycyjnych oraz transportu wewnętrznego obsługiwanego przez Sprzedającego. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, które określone są w cenie transportu. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, standardowo w godzinach 8:00 – 16:00.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 9. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu ich nadania
 10. Nieodebranie przesyłki z jakiegokolwiek powodu skutkuje tym, że klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki.
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres pm-market.pl, WIM Michał Olejarz ul. Zagnańska 153 25-563 Kielce lub mailem na adres: kontakt@pojemniki-metalowe.com
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres WIM Michał Olejarz. Oświadczenie kupującego może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy (wzór – załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

WIM Michał Olejarz, ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce

 1. Zwracany przez Klienta – Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 2. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może nosić śladów używania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad kupujący, na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności, w tym koszt dostarczenia towaru zostanie dokonany przy użyciu przelewu bankowego na wskazany przed Klienta numer rachunku.
 4. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
 5. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 6.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot w ciągu 14 dni) nie przysługuje w sytuacji zawarcia umowy jako przedsiębiorca/firma. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827, która definiuje możliwość odstąpienia od umowy jest ustawą konsumencką. Reguluje ona relacje pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, czyli osobą fizyczną.
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. WIM Michał Olejarz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu pm-market.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WIM Michał Olejarz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 4. Reklamacje oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: WIM Michał Olejarz, ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce lub mailowo pod adres: kontakt@pojemniki-metalowe.com
 5. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,  adres do korespondencji, numer zamówienia (ID), opis wad dostarczonego produktu. W przypadku firm klient powinien podać również numer NIP.
 6. WIM Michał Olejarz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 7. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.
 8. Kupujący zobowiązuje się otrzymaną przesyłkę kurierską z zamówionym Towarem sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub naruszona jest taśma na opakowaniu należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep internetowy pm-market.pl. Jeżeli ze względu na charakter rzeczy zwrot nie może zostać dokonany za pośrednictwem operatora pocztowego, koszty związane z odbiorem towaru zostaną pokryte przez Sprzedającego.
 9. W przypadku gdy opakowanie jest w dobrym stanie, należy podpisać odbiór paczki i razem z kurierem sprawdzić jej zawartość. W tym czasie Kupujący powinien ocenić czy zawartość dostawy nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodna z fakturą. W przypadku zastrzeżeń co do stanu towaru Kupujący zobowiązuje się spisać z kurierem protokół szkodowy na druku posiadanym przez przedstawiciela firmy kurierskiej. Protokół musi zostać wypełniony i podpisany przez kuriera. Ważne jest, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący rodzaj uszkodzenia przesyłki. Brak stosownego druku przez kierowcę firmy kurierskiej nie zwalnia klienta z konieczności potwierdzeni stwierdzonych przy dostawie uwag związanych z towarem. W takim przypadku protokół powinien być spisany na zwykłej kartce papieru i podpisany przez obie strony czytelnie dodatkowo z numerem rejestracyjnym auta, którym towar został dostarczony. Fakt posiadania protokołu nie gwarantuje uznania reklamacji.
 10. W przypadku gdy uszkodzenie towaru zostanie zauważone po odejściu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Jest to zgodne z prawem transportowym i kurier nie może odmówić. Taką sytuację należy zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy oraz przesłać protokół. Protokół szkody-uchyleń stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji braków lub uszkodzenia towaru podczas transportu.
 11. Odsyłany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. WIM Michał Olejarz nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot ceny zostanie przekazany przelewem bankowym na rachunek z którego dokonano płatności za dostarczone towary lub inny rachunek wskazany przez klienta.
 13. W przypadku zwrotu przez klienta części produktów objętych zamówieniem zwrócona zostanie mu kwota odpowiadające jedynie cenie produktów zwróconych.
 14. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony Klientowi towar jest niezgodny z zamówieniem (nie zawiera cech wskazanych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej pm-market.pl) kupujący ma prawo żądania wymiany towaru na nowy – posiadający odpowiednie cechy, a jeżeli jest to niemożliwe – do odstąpienia od umowy. Kupujący traci wyżej wskazane uprawnienie, jeżeli nie zgłosi niezgodności dostarczonego mu towaru z zawartą umową w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedział się z niezgodności – nie później niż w terminie 14 dni. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres WIM Michał Olejarz.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego mu towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający WIM Michał Olejarz.
 2. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) Klient ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez Sprzedającego traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926)
 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Masz wątpliwości odnośnie regulaminu?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Nie zwlekaj i zadzwoń do nas już teraz.

WYSZUKAJ PRODUKTY

SPRAWDŹ NASZE POLECANE